Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Použiteľnosť

Termíny a podmienky uvedené nižšie ("Všeobecné podmienky") sa vzťahujú na Slovenskú verziu predplatenej služby iBainer Premium ("iBrainer" a /alebo "Služba") ponúkanú on - line cez internet od Cellon Ltd (ďalej len "Cellon").

Koncový užívateľ požaduje službu iBrainer z Cellon. Táto bude doručená Cellon-om pre Koncových užívateľov prostredníctvom siete akéhokoľvek poskytovateľa mobilnej komunikácie ("Prevádzkovateľ"), s ktorými má Koncový užívateľ predplatné alebo predplatenú - dohodu, internet, web, WAP, SMS, MMS alebo iné prostriedky.

Všeobecné

iBrainer je vzdelávacia krížová platforma zariadení, zameraná na tréning mozgu. Koncoví užívatelia môžu trénovať svoj mozog pomocou herného zážitku na : Zlepšenie schopnosti riešiť problémy, Urýchlenie reakcie mozgu, Zlepšenie pamäte a pozornosti. Koncoví používatelia môžu pristupovať k službe cez stolové počítače, mobilnú optimalizovanú webovú stránku, alebo smartfónovú aplikáciu. Koncoví užívatelia iBrainer Premium môžu hrať na svojom zariadení rôzne hry na tréning mozgu. Za týmto účelom by sa mal užívateľ prihlásiť k službe a zaplatiť poplatok na získanie prístupu a kredity na hranie. Užívateľ môže zrušiť predplatné kedykoľvek.

Potvrdenie / Registrácia

Na vstup do služby iBrainer musí Koncový používateľ zadať svoje mobilné telefónne číslo a /alebo niektoré ďalšie údaje a /alebo informácie prostredníctvom propagačnej webovej stránky ("Vstupné Stránky") prevádzkovanej Cellon-om.

Potom Koncový užívateľ dostane SMS vo svojom mobilnom zariadení, s Osobným Identifikačným Číslom ("PIN kód"), alebo tzv ponukovú správu s informáciami o službe. Zadaním obdržaného PIN kódu na vstupnej stránke a /alebo zaslaním potvrdzovacej správy a /alebo používaním služby Koncový užívateľ uznáva a potvrdzuje, že prečítal Všeobecné obchodné podmienky, je oprávneným držiteľom mobilného účtu za telefón, alebo má súhlas platiteľa telefóneho účtu používať túto službu.

Koncový užívateľ dostane potvrdzujúcu SMS správu o úspešnej aktivácii iBrainer služby, spôsobe, frekvencii a nákladov na prevzatie Služby, rovnako ako presné detaily odhlásenia.

Predplatné

iBrainer prebiehajúca predplatená služba. iBrainer členský poplatok je 6EUR/týždeň, 2 SMS za týždeň. Poplatok bude účtovaný na mobilný telefónny účet, alebo predplatené saldo. Koncový užívateľ môže zrušiť predplatné kedykoľvek. Ak chcete zrušiť službu, Koncový užívateľ by mal poslať SMS s textom "RRR STOP" na krátke číslo 6678.

Náklady a Poplatky

Ako bolo uvedené vyššie, náklady na službu iBrainer sú 6EUR/týždeň, 2 SMS za týždeň, platené na účet za mobilný telefón Koncového užívateľa /predplatené saldo každý týždeň. Spôsob nabíjania je Premium MT SMSkami odoslanými na Koncového užívateľa na základe jeho žiadosti o službu iBrainer. Táto správa bude obsahovať prihlasovacie údaje k službe iBrainer. Poplatky sú vyberané podľa Prevádzkovateľov Mobilných Sietí.

Poplatky sú odpísané proti účtu Koncového užívateľa Prevádzkovateľom, v prípade predplateného predplatného sa poplatky odpočítajú zo salda Koncového užívateľa. Koncový užívateľ týmto výslovne udeľuje jeho alebo jej oprávnenie pre nabíjanie, a zaväzuje sa na zaplatenie v plnej výške za poplatky, ktoré vznikli v dôsledku upísania a / alebo používania služby iBrainer.

Ak nie ste osoba zodpovedná za zaplatenie mobilného účtu, prosím, získajte povolenie od platiteľa mobilu pred prihlásením a /alebo používaním služby iBrainer. Svojím podpisom a /alebo účasťou na službe, Cellon predpokladá, že Koncový užívateľ získal potrebné povolenie, súhlas alebo schválenie od platiteľa mobilného účtu, opatrovníka alebo rodičov.

Všetky SMS správy zaslané Koncovým používateľom budú účtované mobilným operátorom Koncového užívateľa štandardnou tarifou. Tieto tarify sa môžu líšiť podľa operátora. Prosím, pre viac nformácií o uložených poplatkoch kontaktujte svojho GSM operátora.

Webové stránky iBrainer

Po úspešnej registrácii na službe iBrainer a zaplatení členského poplatku, obdržíte SMS správu s heslom na webovú stránku hry iBrainer: https://sk.ibrainer.net ("Portál"). Portál je kompatibilný s počítačmi a mobilnými prehliadačmi.

Aby ste mohli hrať hru iBrainer, mali by ste sa zaregistrovať na našom Portáli a kliknúť na tlačidlo play. Počas týždňa, po úspešnom zbere členského poplatku, obdržíte SMS správu s informáciou o novej hre dostupnej na portáli iBrainer a heslo. Za predpokladu, že členský poplatok bol úspešne vybraný, budete môcť hrať novú hru.

Každá hra sa skladá z piatich, mozog školiacich otázok. Cieľom je odpovedať na čo najviac otázok správne, v najkratšom možnom čase. Na konci každej hry bude mať užívateľ k dispozícii jej výsledok, štatistiky výkonnosti a ďalšie užitočné informácie o hre.

Cellon vynakladá všetko úsilie na overenie a zabezpečenie presnosti a integrity obsahu poskytovanom na portáli iBrainer. Avšak, negarantujeme, že poskytnutý obsah poskytnutý je všetkými prostriedkami bez všetkých chýb a nepresností, a užívateľ nebude mať žiadny nárok, alebo akékoľvek právo na odvolanie sa vo veci.

Pomoc a podpora

Pre pomoc a podporu môžete kontaktovať naše call centrum na

421 313215999

cellon.sk@silverlines.info

Duševné vlastníctvo

Službu môžete použiť na svoje osobné nekomerčné použitie.

Termín iBrainer a všetky ostatné ochranné známky, servisné značky a /alebo obchodné názvy používané Cellon-om na Službe z času na čas ("Ochranné Známky"), sú ochrannými známkami, servisnými značkami a /alebo obchodnými názvami Cellon- u alebo jednej z jeho spoločností v skupine alebo udeľovateľov jej licencie, a tieto subjekty si vyhradzujú všetky práva na Ochranné Známky. Okrem toho, ďalší obsah Služby, vrátane, ale nie výhradne, Hry, obrázy, obrázky, grafika, fotografie, animácie, videá, hudba, zvuk a text patria Cellon- u, alebo jednému z jeho spoločností a /alebo licenčných skupín, a sú chránené autorskými právami a /alebo inými právami duševného vlastníctva. Beriete týmto na vedomie, že pri používaní Služby nezískate žiadne práva na ochranné známky, alebo Obsah Služby, než ako je uvedené v tejto Dohode.

Najmä za žiadnych okolností nemôžete skopírovať ľubovoľný Obsah Služby (vrátane a bez obmedzenia trivia otázky, odpovede, alebo hry), alebo využívať dolovanie dát, roboty, škrabanie obrazovky, alebo podobné zhromažďovanie údajov a extrakčné nástroje na Službe.

Zodpovednosť

Použitie iBrainer- u a /alebo web stránky Cellon prebieha na vlastné riziko koncového užívateľa. Koncový užívateľ musí poskytnúť všetko- kompatibilný mobilný telefón, hardvér, alebo iné zariadenia a softvér, a zabezpečiť, aby boli v prevádzkyschopnom stave a vhodné na služby iBrainer. Cellon nemôže zaručiť, že služby IBrainer spĺňajú požiadavky koncového užívateľa, a že stiahnutie, príjem a /alebo prezeranie služieb IBrainer bude bez prerušenia, alebo chýb.

Ak kedykoľvek Koncový užívateľ nie je schopný používať bez prerušenia službu iBrainer, v žiadnom prípade to nevedie k nároku na zníženie poplatkov za iBrainer služby, k akékoľvek právo na vrátenie platieb dopredu zaplatených.

Akékoľvek použitie služieb iBrainer je podľa vlastného uváženia a rizika koncového užívateľa, a že za žiadnych okolností Cellon nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, vrátane, ale nie obmedzene, za infekcie, alebo kontaminácie, alebo straty dát, alebo poškodenie(ia) hardvéru a /alebo softvéru koncových užívateľov, vyplývajúcich z prístupu k webovým stránkam, alebo využívania služieb iBrainer-u, alebo stiahnutých iBrainer služieb, vrátane hardvéru a softvéru vyžadovaného na pripojenie k službám iBrainer. Je zodpovednosťou koncových užívateľov, aby prijali potrebné opatrenia, aby sa zabránilo možnému poškodeniu tohto druhu.

V prípade, že Cellon je z akéhokoľvek dôvodu povinný nahradiť koncovému užívateľovi priame, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, takáto náhrada v žiadnom prípade nesmie prekročiť hodnotu faktúry za služby iBrainer, platených koncovým užívateľom pre údajné poškodenia.

Obsah Webovej stránky bol zostavený s najväčšou starostlivosťou. Avšak, Cellon nemôže poskytnúť žiadnu záruku, pokiaľ ide o povahu, presnosť alebo obsah týchto informácií. Cellon nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby, opomenutia, nepresnosti, nedorozumenia, oneskorenie, alebo nečitateľné objednávky, alebo oznámenia na základe používania Internetu, alebo príslušného informačného miesta.

Záverečné ustanovenia

Akékoľvek spory týkajúce sa plnenia týchto Obchodných podmienok budú riešené príslušnými všeobecnými súdmi.

Cellon si vyhradzuje právo čas od času zmeniť tieto podmienky. Zmeny budú oznámené koncovým užívateľom vyvesením na portáli iBrainer.